VEDTÆGTER

§ 1. Navn, hjemsted og tegningsret
Stk. 1. Foreningens navn er AMALIE.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.
Stk. 3. AMALIE tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura til kassereren.

§ 2. Mission og vision
AMALIE’s vision er, at det enkelte medlem opnår mulighed for personlig udvikling ved at skabe relationer, venskaber og udvikle netværk med henblik på at fremme medlemmernes forretningsmuligheder ved anderledes og inspirerende oplevelser.

§ 3. Religion og politik
AMALIE må ikke være partipolitisk og ikke tage stilling til religiøse spørgsmål.

§ 4. Videregivelse af oplysninger
Intet medlem må stille AMALIE’s adressemateriale (medlemsregister) til rådighed for noget foreningen uvedkommende formål eller medvirke hertil.
Dog må hvert enkelt medlem synliggøres på hjemmesiden med navne, arbejdsplads og kontaktinfo, så omverdenen også kan se, hvem der er medlem af netværket.

§ 5. Optagelse
Stk. 1. Som medlemmer af AMALIE kan optages kvinder med evne til, ønske om og vilje til at arbejde for AMALIE’s mission og vision.
Stk. 2. Medlemssammensætningen bør sigte mod bred erhvervsrepræsentation med rimelig balance mellem den private og den offentlige sektor.
Stk. 3. Optagelse kan ske efter det fyldte 18. år efter ansøgning samt med bestyrelsens godkendelse. Ansøgninger behandles fortroligt af bestyrelsen.
Stk. 4. Medlemsemnet skal som del af et indslusningsforløb som minimum orienteres om følgende:

§ 6. Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 30/11. Udmeldelse kan ske med udgangen af et kalenderår.
Ved manglende betaling af kontingent betragtes medlemmet som udmeldt – og pladsen i AMALIE gives til en anden kvinde.

§ 7. Eksklusion
Eksklusion skal ske på en til formålet indkaldt generalforsamling, på hvilken det pågældende medlem skal have ret til at udtale sig.
Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Det medlem, hvis sag behandles på en sådan generalforsamling, kan ikke deltage i afstemningen. Indkaldelsen til en sådan generalforsamling skal overholde fristerne i § 9.

§ 8. Kontingent
Stk. 1. Årskontingentet, der fastsættes af den ordinære generalforsamling, betales helårligt forud pr. 1. januar.
Stk. 2. Opkrævninger udsendes af kassereren senest den 1. december med sidste betalingsfrist 15/12.
Ved optagelse i Amalie i 1. halvår betales fuldt kontingent. Ved optagelse i 2. halvår betales halvt kontingent.
Stk. 3. Medlemmer hæfter personligt for deres kontingent.

§ 9. Generalforsamlingen
Stk. 1. AMALIE’s højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært holdes årligt inden udgangen af april måned.
Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af AMALIE’s stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Såfremt dette ikke er tilfældet, indkaldes til ny generalforsamling med samme dagsorden til gennemførelse tidligst en måned senere.
Denne er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 30 dages varsel, og dagsordenen skal mindst indeholde følgende:

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Beretning for det forløbne år
  • 3. Valg til bestyrelsen
  • 4. Valg af revisor
  • 5. Godkendelse af revideret regnskab
  • 6. Forslag til kontingent
  • 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal senest 20 dage før generalforsamlingen fremsendes skriftligt til bestyrelsen.
Stk. 5. Forslag til endelig dagsorden med fremsatte forslag skal senest 10 dage før generalforsamlingen sendes til medlemmerne.
Stk. 6. Med den endelige dagsorden skal bl.a. følge: Kopi af regnskab for det forløbne regnskabsår 1.1.-31.12 samt forslag til kontingent året efter.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal/kan ske via mail.

§ 10. Ekstraordinær Generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes efter bestyrelsens skøn og skal holdes, hvis mindst 1/3 af AMALIE’s medlemmer fremsætter skriftligt motiveret krav herom.
Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig efter samme regler som den ordinære generalforsamling og indkaldes med samme varsel. Sker indkaldelse på grundlag af krav fra medlemmer, skal indkaldelsen sendes ud senest 8 dage efter modtagelse af kravet

§ 11. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 7 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og udpeger en formand, en kasserer og evt. andre poster efter behov.
Intet medlem af bestyrelsen kan være revisor.
Bestyrelsen påser, at AMALIE’s vedtægter overholdes.
Stk. 2. Bestyrelsens opgave består tillige i planlægning af de årlige aktiviteter i AMALIE samt optagelse af nye medlemmer.
Stk. 3. Medlemmerne i bestyrelsen vælges for 2 år af gangen.
Genvalg er muligt i en 2-års periode (et bestyrelsesmedlem kan max. genvælges 1 gang – altså sidde i 4 år).
Suppleanter vælges for 1 år af gangen.
Ved suppleanters indtræden 
i bestyrelsesarbejdet, regnes ancienniteten fra datoen for generalforsamlingen, hvor suppleanten er valgt.

§ 12. Afstemninger
Stk. 1. Alle beslutninger på generalforsamlinger med undtagelse af vedtægtsændringer sker ved almindelig stemmeflerhed.
Stk. 2. Ændring af vedtægterne kræver en generalforsamlingsvedtagelse, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Stk. 3. Et medlem, der ikke har mulighed for at deltage på generalforsamlingen, kan aflevere skriftlig fuldmagt til et andet medlem fra AMALIE, idet fuldmagten må afgives ubetinget og derfor uden anvisning om, hvordan der må stemmes. Et medlem kan kun modtage fuldmagt fra ét andet medlem.

§ 13. Amaliemøder
Stk. 1. AMALIE holder møde 7 gange årligt fordelt over kalenderåret efter bestyrelsens beslutning.

§ 14. Regnskabsår
Stk. 1. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

§ 15. Revisor
Til at revidere AMALIE’s regnskab vælges en revisor.
Revisoren er på valg hvert år. Revisoren kan genvælges et ubegrænset antal gange.

§ 16. Ophør
Stk. 1. Opløsning af AMALIE skal vedtages med 2/3 stemmeflerhed på to til formålet indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger med mindst to måneders interval.

§ 17. Hæftelse
Stk. 1. AMALIE hæfter alene for sine forpligtelser af enhver art med den AMALIE til enhver tid tilhørende formue.
Der påhviler hverken AMALIE’S medlemmer eller nogle udvalg nogen personlig hæftelse for AMALIE’S forpligtelser af enhver art.
Stk. 2. I tilfælde af et medlems eller et bestyrelsesmedlems handling eller undladelse, som i øvrigt måtte være strafbar efter dansk rets til enhver tid gældende regler, kan et eventuelt krav om erstatning som følge heraf dog gøres gældende over for den pågældende personligt.

Kontigent og betalinger
Kontingent betales forud, for et år ad gangen – opkrævning finder sted i december.
Invitation, tilmelding og betaling af arrangementer foregår via www.nemtilmeld.dk
Betaling af arrangementerne er som udgangspunkt bindende og refunderes kun efter aftale og under særlige omstændigheder.

Bankoplysninger
Jyske bank, Vestergade 8-10, 8600 Silkeborgkontonummer: 7170 – 1980543

CVR
Amalie blev startet som forening i 2007. Foreningen blev oprettet i virksomhedsregistret i januar 2022
CVR: 43005081

Ovenstående vedtægter er lavet i samarbejde med:
Advokaterne
Kaalund og partenere
Vestergade 2
8600 Silkeborg
Tlf. 8722 8080
Karen Marie Jespersen – Sagsnr. 62211-0008

Vedtægterne er sidst revideret efter generalforsamlingen 2018